شیلد GSM - GPRS - GNSS HAT با چیپ SIM868 برای رزبری پای - ساخت WAVESHARE (به همراه تبدیل و آنتن ها)

شیلد GSM - GPRS - GNSS HAT با چیپ SIM868 برای رزبری پای - ساخت WAVESHARE (به همراه تبدیل و آنتن ها)

شیلد GSM - GPRS - GNSS HAT با چیپ SIM868 برای رزبری پای - ساخت WAVESHARE (به همراه تبدیل و آنتن ها)

در 1 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی