برد توسعه NodeMcu دارای هسته وایفای ESP8266 و مبدل CP2102

برد توسعه NodeMcu دارای هسته وایفای ESP8266 و مبدل CP2102

برد توسعه NodeMcu دارای هسته وایفای ESP8266 و مبدل CP2102

در 4 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات

مشخصات ثبت نشده است!

فروشگاه های اینترنتی