برد توسعه 40 پین برد رزبری پای - Raspberry Pi GPIO Breakout

برد توسعه 40 پین برد رزبری پای - Raspberry Pi GPIO Breakout

برد توسعه 40 پین برد رزبری پای - Raspberry Pi GPIO Breakout

در 4 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی