MCIMX7SABRE

MCIMX7SABRE

MCIMX7SABRE

در 3 فروشگاه

تغییرات قیمت
مشخصات
 • NXP USA Inc.Manufacturer
 • i.MXSeries
 • ActivePart Status
 • Evaluation PlatformBoard Type
 • MPUType
 • ARM® Cortex®-A7Core Processor
 • -Operating System
 • SABREPlatform
 • i.MX 7DualUtilized IC / Part
 • FixedMounting Type
 • Board(s)Contents
 • MCIMX7Base Part Number
فروشگاه های اینترنتی