74HCT245

تغییرات قیمت
مشخصات
فروشگاه های اینترنتی